Sigurd Iversen

Seniorrådgiver

+47 40 03 68 10
sigurd.iversen@holtan-partners.no

Sigurd Iversen har gjennom 38 års tjeneste i forsvarssektoren opparbeidet en solid forståelse for bredden i forsvarssektoren.  Han har hatt lederstillinger i Forsvaret, NATO, ved ambassaden i Washington og ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Sigurd har dyp innsikt i forsvarsindustrielle spørsmål. Som assisterende forsvarsattaché i Washington med spesielt ansvar for forsvarsmateriell- og teknologisamarbeid, arbeidet han meget tett med norske og amerikanske myndigheter og begge lands forsvarsindustrier. Sigurd de sentrale aktørene innen materiellanskaffelser og -samarbeid i USA.

Som forskningsleder ved Avdeling for innovasjon og industriutvikling ved FFI var Sigurd rådgiver til Forsvarsdepartmentet (FD) om den videre utviklingen av den nasjonale forsvarsindustrielle strategien. Utarbeidelse av forsvarsindustrielle vurderinger som støtte til FDs beslutningsunderlag ved større materiellanskaffelser inngikk i dette arbeidet. Ved FFI ledet Sigurd blant annet arbeidet med en rapport til FD som ga anbefalinger om det videre arbeidet med forsvarsindustriell politikk. Behovet for sektor-overgripende samarbeid og løsninger innen stats- og samfunnssikkerhet, beredskap og forsyningssikkerhet var en viktig anbefaling i denne rapporten. Videre anbefalte rapporten økt nyttiggjøring av teknologi utviklet for sivile formål og tilrettelegging for dette gjennom arenaer, prosesser, virkemidler og finansiering.

Sigurd ledet etableringen av Avdeling for konseptutvikling og eksperimentering (CD&E) ved Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger i 2003. Han arbeidet deretter med CD&E i 5 år ved NATOs Allied Command Transformation i Norfolk, Virginia, herunder deployerte han til Afghanistan i ett år der han utøvde funksjonen som Forward Military Knowledge Manager for å understøtte sivilt-militært samarbeid.

Sigurd har også vært sjef for Norwegian Battle Lab & Experimentation (NOBLE) i Bodø. I denne funksjonen var han sentral i operasjonaliseringen av strategien for Nettverksbasert forsvar. Videre ledet han forberedelsene til og gjennomføringen av årlige norske bidrag til interoperabilitetsøvelsene Bold Quest i USA.

Sigurd har en MSc i National Security Strategy fra National War College i Washington, D.C. I tillegg er han uteksaminert fra Luftkrigsskolen, Forsvarets Stabsskole I og II og Sjefskurset fra Forsvarets høgskole.