Bjarne Nermo

Seniorrådgiver

+47  41 21 20 01
bjarne.nermo@holtan-partners.no

Bjarne Nermo har 38 års erfaring fra Forsvaret og Forsvarsdepartementet i forskjellige lederstillinger nasjonalt oginternasjonalt, og som en sentral premissleverandør i en rekke strategiskeprosesser. De siste 10 årene har fokus vært rettet mot porteføljestyring ogprosjektledelse av materiell- og eiendomsprosjekter.

Han har ledet flere størrestrategiske prosesser på departementsnivå, som har inkludert betydeliginteraksjon med politisk nivå. I perioden 2010-2011 var han hovedansvarlig forå utforme Forsvarssjefens fagmilitære råd til Regjeringen som grunnlag forRegjeringens langtidsplan for Forsvaret. De siste fire årene har Nermo værtdivisjonssjef for landdivisjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon og senereForsvarsmateriell. Her hadde han ansvar for en omfattendeinvesteringsportefølje med en omsetning på ca 2,5 mrd pr år og kjenner dermedstatens anskaffelser i stor detaljgrad.


Bjarne har også innsikt og erfaring i kommunikasjonsarbeid gjennom å ha jobbetsom pressetalsmann i Forsvaret og som ansvarlig for NATOs informasjonsaktiviteter i Afghanistan. I hans topplederposisjoner harhåndtering av media vært en naturlig del av ansvarsområdet.
Siden 2016 har Nermo vært tilknyttet Atkins som programkoordinator i Oslokommune, Bymiljøetaten. Her har han ledet og koordinert arbeidet med enportefølje av større infrastrukturprosjekter i Oslo, herunder å driveprosjektene gjennom finansieringsbeslutning i Bystyret. Dette har inkludert samhandlingbland annet med plan- og bygningsetaten og Sporveien AS.


Bjarnes kjernekompetanse er å lede komplekse prosjekter og organisasjoner medhøyt innslag av politiske og strategisk oppmerksomhet. Han har drevetporteføljestyring både på departements- og etatsnivå med et bredt spekter avinteressenter og aktører. I sum har Bjarne dyp innsikt i samspillet mellomoffentlig virksomhet og private virksomheter og erfaring fra å arbeide i grenselandet mellom forvaltning, politikk og medier.